อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ ดำเนินการโดย ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการทางวิชาการเป็น “ศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารสัตว์น้ำ” ดำเนินการภายใต้ “โครงการศูนย์สารสนเทศด้านอาหารสัตว์น้ำ” (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี) ได้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มโครงการระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2555 ดำเนินการสร้างระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ (www.feedbase.fish.ku.ac.th) โดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.fishfeed.fish.ku.ac.th) เพื่อรวบรวมจัดเก็บผลงานวิจัยสาขาอาหารสัตว์น้ำ จากเอกสารรายงานการวิจัย เอกสารประชุมทางวิชาการ วารสาร และเอกสารต่างๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการเผยแพร่อ้างอิง การศึกษาวิจัย สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการชุมชุม
 

 

 

Copyright © Fishfeed Technology Development Center