อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ 

 

คำชี้แจง : แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในใช้งานของระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
 


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
1.1 สถานภาพของผู้ใช้บริการ
นิสิต/นักศึกษา อาจารย์
  บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
2.2 .ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
2.3 การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2.4 ความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
2.5 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
2.6 มีช่องทางในการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
2.7 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.8 .ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 
 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Fishfeed Technology Development Center