อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  

 


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

ที  ชื่อเรื่อง ปี
 การดัดแปรกากเนื้อในเมล็ดปาล์มด้วยวิธีทางกายภาพเพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตในปลาเศรษฐกิจ.
  การุณ ทองประจุแก้ว พิณญา ยาหวัง ลาตีปะ ดูแด เทิดทูน ดารงฤทธามาตย์ ชุติมา ตันติกิตติ และอุทัยวรรณ โก pdf
 2556
 ผลของระยะเวลาการให้อาหารโดยใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติต่อผลผลิตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในฟาร์มเลี้ยง.
  พงศ์ธร ยิ่งยวด วราห์ เทพาหุดี นิติ ชูเชิด และชลอ ลิ้มสุวรรณ. pdf
 2556
 การศึกษาการปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน และ Deoxynivalenol ในวัตถุดิบอาหารกุ้งและอาหารกุ้งสาเร็จรูป.
  ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม กฤตยา เพชรผึ้ง ธนภูมิ มณีบุญ สุวรรณา กลัดพันธุ์ กาจัด รื่นเริงดี และ วราภา มหา pdf
 2556
 ผลกระทบของอาหารกุ้งที่ปนเปื้อนซีราลีโนนต่อระบบภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อของกุ้งขาว.
  กฤตยา เพชรผึ้ง กำจัด รื่นเริงดี ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม ธนภูมิ มณีบุญ พัชรี อำรุง วิน สุรเชษฐพงษ์ pdf
 2556
 ผลผลิตและคุณลักษณะของไคโตซานจากเปลือกปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปู
  พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ ดวงเดือน วารีวะณิช อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ และวีระพงษ์ ศรีโฉมงาม. pdf
 2556
 ผลของการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากรังไหมอีรี่ในอาหารกุ้งขาวต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกัน.
  พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ อรพินท์ จินตสถาพร และ เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์. pdf
 2556
 การศึกษาประเภทของอาหารที่เหมาะสมสำหรับอนุบาลลูกปลาดุกลำพัน (Clarias nieuhofii).
  สุภฎา คีรีรัฐนิคม และ อานุช คีรีรัฐนิคม pdf
 2555
 ผลของวิตามินซีต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคในปลานิลวัยอ่อน (Oreochromis niloticus Linn.).
  ภัทรณัช สุวรรณมณี นนทวิทย์ อารีย์ชน ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ วราห์ เทพาหุดี. pdf
 2555
 ผลของสาหร่ายไส้ไก่ในอาหารต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลานิลแดง.
  อานูวี บากา และ วุฒิพร พรหมขุนทอง pdf
 2555
10    การเสริมเมทไธโอนีนในอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่มีปลาป่นน้อย
  ธวัช ตันกูล, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน pdf
 2554
11    การเสริมกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์ต่อสมรรถภาพการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
  เสาวนีย์ ศรีมนตรี อรพินท์ จินตสถาพร ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน pdf
 2554
12   การใช้ประโยชน์จากใบมะรุมต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของปลานิล
  บัณฑิต ยวงสร้อย และ ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ pdf
 2554
13    ผลของการใช้บริเวอร์ยีสต์ในอาหารปลานิลต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
  กรทิพย์ กันนิการ์, ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, นิวุฒิ หวังชัย, และชนกันต์ จิตมนัส pdf
 2554
14   ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะพงขาวที่มีเครื่องในปลาทูน่าป่นร่วมกับกากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น.
  ชุติมา ตันติกิตติ, สร้อยแก้ว เอียงอุบล และมณี ศรีชะนันท์ pdf
 2554
15   การอนุบาลลูกปลาหมอในกระชังด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน.
  เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล และธนภัทร วรปัสสุ. pdf
 2554
16   การเปรียบเทียบสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยง Chlorella ellipsoidea.
  ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ทัศนีย์ ชวนประชุม และเอกพงศ์ แก้วสุทธิ์. pdf
 2554
17   ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei).
  ปณิตา ประถมยา วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ชลอ ลิ้มสุวรรณ นิติ ชูเชิด. pdf
 2554
18   การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณโปรตีนในอาหารสัตว์น้ำ.
  ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์ จิรวิช จุลบุษปะ ธนิกานต์ จันทงาม ประวิลดา วิกรัยพัฒน์ ไพรัตน์ กอสุธารักษ์. pdf
 2554
19   เปรียบเทียบผลของการเสริมสาหร่ายยูกลีนา (Euglena sanguinea) และสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ต่อการเพิ่มสีปลาคาร์พ (Cyprinus carpio).
  ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม นพพร ประเสริฐสม ชัยณรงค์ วิทยวราวัฒน์ บัญญัติ มนเทียรอาสน์ จงกล พรมยะ. pdf
 2554
20   การพัฒนาอาหารระยะเริ่มต้นสำหรับปลาดุกลูกผสมวัยอ่อน.
  ล้านแก้ว แพงอรุณ อรพินท์ จินตสถาพร ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ สันติ พ่วงเจริญ ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน. pdf
 2554

 
Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]

Copyright © Fishfeed Technology Development Center