อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  

 


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

ที  ชื่อเรื่อง ปี
101   การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ด้วยอาหารที่ต่างกัน 3 ชนิด
  ลือชัย ดรุณชู, เกียรติศักดิ์ เสนะวีณีน และ คมคาย ลาวัณยวุฒิ pdf
 2548
102    การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ในทางเดินอาหารปลาทอง Carassius auratus
  มิถิลา ปรานศิลป์ อรพินท์ จินตสถาพร และส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2548
103   ระดับเหมาะสมของคาโรทีนอยด์รวมต่อความเข้มสีปลาคาร์ฟ (Cyprinus carpio)
  อรพินท์ จินตสถาพร, บัณฑิต ยวงสร้อย, Gary Robert Stoner, ประเสริฐ สมิทธิวงศ์ และ Jacques Gabaudan pdf
 2548
104   การเลี้ยงกบนาในกระชังด้วยอาหารสำเร็จรูปที่เสริมนน้ำมันปลาระดับต่างๆ กัน
  ยงยุทธ ทักษิญ pdf
 2548
105   การอนุบาลลูกปลาสลิดในกระชังเขวนลอยในบ่อดิน
  สุขุม เข้าใจ, เรืองวิชย์ ยุ้นพันธ์ และ สุทิน สมบูรณ์ pdf
 2548
106   การเลี้ยงกบนาในกระชังด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่เสริมน้ำมันปลาระดับต่างๆ กัน
  ยงยุทธ ทักษิญ pdf
 2548
107   การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อนPlectropomus leopardus อายุ 25-50วัน ด้วยอาร์ทีเมียเสริมอาหารเสริมสำเร็จรูป
  ธวัช ศรีวีระชัย ชัชวาล วุฒิเมธี และ จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ pdf
 2548
108   การอนุบาลหอยหวานระยะ Veliger larvae ถึงระยะ Early juvenile ด้วยอาหารต่างชนิด
  เจษฎา เจริญวัฒน์ และ ลือชัย ดรุณชู pdf
 2548
109   เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ(Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง และอาหารผสมอัดเม็ด
  เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, วิเชียร สาคเรศ, พิศมัย สมสืบ และ สุภิชา แก้วมานพ pdf
 2548
110   ผลของความถี่ในการให้อาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว Lates calcarifer (BLOCH) ที่เลี้ยงในกระชังให้ได้ขนาดตลาด
  โสมลดา ประเสริฐสม และ วลีรัตน์ มูสิกะสังข์ pdf
 2548
111   การใช้สไปรูไลนาสดเป็นส่วนประกอบอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง
  โชติ เขียนด้วง, ปิยาลัย เหมทานนท์ และ ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ pdf
 2548
112   ความต้องการกรดอะมิโนอาร์จินีน และการเป็นปฏิปักษ์ของอาร์จินินและไลซีนต่อการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง (Mystus Nemurus Cuv,& Val.)
  ชุติมา ตันติกิตติ, อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล และ สุทิน สีสุข pdf
 2548
113   ผลของปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดินต่ออัตรารอด และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสลาวา
  วิชิต เสมาชัย, อัมพร บัวที และ สุทิน สมบูรณ์ pdf
 2547
114   ผลของการใช้น้ำมันปลาทูน่าต่อสุขภาพของปลานิล (Oreochromis niloticus)
  บัณฑิต ยวงสร้อย, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, และสง่ ศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2547
115   การใช้ใบ เถา และหัวกวาวเครือขาวในอาหารปลานิล
  รุ่งกานต์ กล้าหาญ, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, ส่งศรี มหาสวัสดิ์ และ ศรีน้อย ชุ่มคำ pdf
 2547
116   การใช้หนอนจิ๋วทดแทนโรติเฟอร์และไรแดงในการอนุบาลลูกปลาม้าลายวัยอ่อน
  พรพรรณ พุ่มพวง, อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2547
117   การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นในอาหารกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (de Man)
  อรพินท์ จินตสถาพร ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และ สุธาจรี เย็นมาก pdf
 2547
118   ระดับที่เหมาะสมของกากงาและตะกอนน้ำนึ่งปลาในอาหารปลาดุกลูกผสม
  สุทิน สมบูรณ์ และ วิชิต เสมาชัย pdf
 2547
119   การใช้ตะกอนน้ำนึ่งปลาเป็นสารแต่งกลิ่นในอาหารปลาดุกลูกผสม
  สุทิน สมบูรณ์ และ วิชิต เสมาชัย pdf
 2547
120   อัตราการให้อาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลากดแก้วในกระชัง
  สุขาวดี กสิสุวรรณ, ศราวุธ เจะโส๊ะ และ จิตต์กร เรืองกูล pdf
 2547

 
Page : [ 6 7 8 9 10 11 ]

Copyright © Fishfeed Technology Development Center