อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  

 


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

ที  ชื่อเรื่อง ปี
121   โปรตีนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาอีกง
  วิทยา ตินนังวัฒนะ, อรรณพ อิ่มศิลป์ และ วราภรณ์ สาลีติด pdf
 2547
122   อาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาดุกด้านระยะต่างๆ กัน 3 ระยะ
  นพดล จันทรมณี และ อนุสสรณ์ มีวรรณ pdf
 2547
123   การศึกษาเบื้องต้นในการใช้อาหารผสม 3 สูตรทดลองเลี้ยงหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758)
  พัชรี ซุ่นสั้น และ สุนันท์ ทวยเจริญ pdf
 2547
124   ผลของคุณภาพปลาป่นในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของปลากะรังดอกแดง
  อัตรา ไชยมงคล, มะลิ บุญยรัตนผลิน, สุจินต์ บุญช่วย และ ชูศักดิ์ บริสุทธิ์ pdf
 2547
125   อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ
  มนฑกานติ ท้ามติ้น, สุพิศ ทองรอด, ชูชาติ ชัยรัตน์ และ มะลิ บุญยรัตผลิน pdf
 2547
126   อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ
  มนทกานติ ท้ามติ้น, สพิศ ทองรอด, ชูชาติ ชัยรัตน์ และ มะลิ บุญรัตนผลิน pdf
 2547
127   การเปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยำไรน้ำกร่อยและอาร์ทีเมีย
  ยงยุทธ ลิ่มพานิช และ อำไพพรรณ คงทอง pdf
 2547
128   อัรารอดและการเจริญเติบโตลูกปลากระพงขาวโดยใช้อาร์ทีเมียตัวโตที่เสริมด้วยสไปรูไลน่า
  ปิยาลัย เหมทานนท์, โชติ เขียนด้วง และ อิทธิกร เหมทานนท์ pdf
 2547
129   ความต้องการโปรตีนของปลาเทพา
  ยงยุทธ อุนากรสวัสดิ์, ศุภรัตน์ ฉัตรจิรยเวศน์ และ อุทัยวรรณ สิงห์ไสว pdf
 2547
130   การเลี้ยงลูกปลาช่อนด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน
  จินตนา โตธนะโถคา และสุภาพร มหันต์กิจ pdf
 2547
131   ผลของการใช้สไปรูไลนา (Spirulina platensis) ในการอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) ระยะโพสท์ลาร์วา (พี10-พี20)
  ปิยาลัย เหมทานนท์, มณีย์ กรรณรงค์, ศุภรา ตรีเภรี และอิทธิกร เหมทานนท์ pdf
 2547
132   การเปรียบเทียบการอนุบาลปลากระพงขาวอายุ 15-28 วัน ด้วยอาหาร 3 ชนิด
  กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ, กาฐจนา เตี๋ยวซี และ ผุสดี จันทร์เมือง pdf
 2547
133   ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาหมอ
  สาวิตรี ศิลาเกษ, ดาราวรรณ ยุทธยงค์, จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, ทัศนีย์ ภูพิพัฒน์ และ พิศมัย สมสืบ pdf
 2547
134   การอนุบาลลูกปลากดแก้วในกระชังในอ่างเก็บน้ำ
  สุขาวดี กสิสุวรรณ, ศราวุธ เจะโส๊ะ และ จิตต์กร เรืองกูล pdf
 2547
135   การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารที่มีกาใเช้สารเสริม 3 ชนิดที่มีความเข้มข้น 2 ระดับ
  พิศมัย สมสืบ และ ยงยุทธ ทักษิญ pdf
 2547
136   เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง Epinephelus coioides (Bloch and Schneider) ด้วยไรน้ำกร่อย Diaphanosoma sp. และ อาร์ทีเมีย Artemia sp.
  อาภรณ์ เทพพานิช, วราภรณ์ แก้วไทย และ สำรวย ชุมวรฐายี pdf
 2547
137   ระดับการเสริมสารกันหืนบีเฮชทีที่เหมาะสมในอาหารปลานิลที่ใช้น้ำมันน้ำปลาทูน่า
  บัณฑิต ยวงสร้อย, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2546
138   การใช้ไรน้ำกร่อย (Diaphanosoma celebensis Stingelin) อนุบาลลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาร์วา
  พรเทพ วิรัชวงศ์ pdf
 2546
139   ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบบางชนิดในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย
  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, พิชญา ชัยนาค และ ทวี จินดามัยกุล pdf
 2546
140   ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลายี่สกเทศด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต
  นพดล จันทรมณี และ องอาจ คำประเสริฐ pdf
 2546

 
Page : [ 7 8 9 10 11 ]

Copyright © Fishfeed Technology Development Center