อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  

 


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

ที  ชื่อเรื่อง ปี
141   ผลของระดับโปรตีนและพลังงานต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลาแรดขนาดเล็ก
  สุริยัน เสมา, ดาราวรรณ ยุทธยงค์, และ ณัฐนันท์ คงขำ pdf
 2546
142   ผลของความเค็มและกรดไขมันไม่อิ่มตัว n3-HUFA ระดับต่าง ๆ ต่อการอนุบาลลูกปลาช่อนทะเล, Rachycentron canadum
  โกวิทย์ เก้าเอี้ยน, เรณู ยาชิโร, และ ทวี จินดามัยกุล pdf
 2546
143   การเพิ่มระดับกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 ในปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยการใช้น้ำมันปลาทูน่า
  บัณฑิต ยวงสร้อย, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2546
144   ประสิทธิภาพของเถากวาวเครือขาวต่อการเจริญเติบโต และระบบสืบพันธุ์ในปลานิล
  รุ่งกานต์ กล้าหาญ, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, ส่งศรี มหาสวัสดิ์, และ ศรีน้อย ชุ่มคำ pdf
 2546
145   อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ
  มนทกานติ ท้ามติ้น, สุพิศ ทองรอด, ชูชาติ ชัยรัตน์, และมะลิ บุณรัตนผลิน pdf
 2546
146   การใช้ดักแด้ไหมบ้านทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกลูกผสม
  อรพินท์ จินตสถาพร, ทัศนีย์ คชสีห์, และ ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ pdf
 2546
147   การอนุบาลกุ้งกุลาดำโพสลาวาด้วยอาร์ทีเมียแช่แข็ง ไรแดงแช่แข็ง อาร์ทีเมียเฟลก และอาหารสำเร็จรูป
  บุญรัตน์ ประทุมชาติ, และ คงศักดิ์ เรืองบุญส่ง pdf
 2546
148   ความต้องการพลังงานในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาชะโอน
  ชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ, และ สุดารัตน์ บวรศุภกิจกุล pdf
 2546
149   ผลของใบกวาวเครือขาวต่อการเจริญเติบโต และระบบสืบพันธุ์ปลานิล
  รุ่งกานต์ กล้าหาญ, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, ส่งศรี มหาสวัสดิ์, และ ศรีน้อย ชุ่มคำ pdf
 2546
150   การใช้ประโยชน์และการขับถ่ายไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากอาหารในปลาทับทิม
  บรรเจิด สอนสุภาพ, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, อรพินท์ จินตสถาพร, ส่งศรี มหาสวัสดิ์ และสุชาติ อิงธรรม pdf
 2546
151   การศึกษาอาหาร 4 ชนิดที่มีผลต่อการวางไข่ของแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man)
  ชัยรัตน์ พุ่มช่วย และ สุพจน์ จึงแย้มปิ่น pdf
 2545
152   การเลี้ยงปลาตะเพียนขาวด้วยอาหารผสมกากตะกอนจากโรงงานผลิตเบียร์
  วิทยา ตินนังวัฒนะ และ ทวี วิพุทธานุมาศ pdf
 2545
153   ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาจาด
  ทวี วิพุทธานุมาศ, อรรณพ อิ่มศิลป์ และ มาลัย อิ่มศิลป์ pdf
 2545
154   ผลของอุณหภูมิเก็บรักษาไข่อาร์ทีเมีย (Artemia sp.) ต่อเปอร์เซ็นต์การฟักและระดับกรดไขมัน
  วิชิต เสมาชัย และ สุทิน สมบูรณ์ pdf
 2545
155   ระดับโปรตีนที่เหมาะสมตามสมดุลย์กรดอะมิโนในอาหารปลาดุกอุย
  อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และ อรทัย ไตรวุฒานนท์ pdf
 2545
156   การใช้เนื้อในหอยเชอร์รี่บดแห้งทดแทนปลาป่นในอาหารปลานิล
  จุฑามาศ นรชาญ, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณม อรพินท์ จินตสถาพร และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2545
157   ระดับมันสำปะหลังที่เหมาะสมในอาหารสมดุลย์กรดอะมิโนของแม่พันธุ์ปลาดุกอุย
  อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และ ศรีน้อย ชุ่มคำ pdf
 2545
158   การใช้กากงาทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารปลาดุกลูกผสม
  สุทิน สมบูรณ์ และ วิชิต เสมาชัย pdf
 2545
159   เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลาดุกอุยเทศด้วยไรแดง และอาหารสำเร็จรูป
  ไชยรัตน์ รัตนดาดาษ, จริยา ปลัดอิ่ม และ ดวงแข อังศุภานิช pdf
 2545
160   ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระพงแดง
  จูอะดี พงษ์มณีรัตน์, พิชญา ชัยนาค, ทวี จินดามัยกุล และ ชูศักดิ์ บริสุทธิ์ pdf
 2545

 
Page : [ 8 9 10 11 ]

Copyright © Fishfeed Technology Development Center