อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  

 


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

ที  ชื่อเรื่อง ปี
161   การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน
  วัชรินทร์ รัตนชู และ ไพบูลย์ วัฒนกิจ pdf
 2545
162   การปนเปื้อนของเชื้อมัยโคแบคทีเรียในอาหารมีชีวิต
  คีรี กออนัตกูล, เต็มดวง สมศิริ, ศุภลัคน์ พุฒิเนาวรัตน์ และ สุริยันต์ สุนทรวิทย์ pdf
 2545
163   ชนิดของไขมันต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linne)
  ชูชาติ ชัยรัตน์, สุพิษ ทองรอด, มนทกานติ ท้ามติ้น และ มะลิ บุญยรัตนผลิน pdf
 2545
164    ผลของสาหร่ายผมนาง(Gracilaria fisheri) และสาหร่ายหนาม (Acanthophora spicifera) ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina, Linne)
  สุพิศ ทองรอด, ชูชาติ ชัยรัตน์, มนทกานติ ท้ามติ้น และ อนันต์ ตันสุตะพานิช pdf
 2545
165   การศึกษาอาหาร 4 ชนิดที่มีผลต่อการวางไข่ของแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De. Man)
  ชัยรัตน์ พุ่มช่วย และ สุพจน์ จึงแย้มปิ่น pdf
 2545
166   ระดับโปรตีนที่หมาะสมในอาหารหอยเป๋าฮื้อ
  มนทกานติ ท้ามติ้น, ชูชาติ ชัยรันต์, สุพิศ ทองรอด และมะลิ บุญรัตนผลิน pdf
 2545
167   ระดับที่เหมาะสมของกรดไขมันที่จำ เป็น (18:2n6 และ 18:3n3) สํ าหรับการเจริญเติบโตอัตรารอด และอัตราแลกเนื้อของปลากดเหลือง ( Mystus nemurus Cuv.&Val.)
  สิริฉัตร เพ็ญพิบูลรัตนา, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, วิมล จันทรโรทัย, อรุณี อิงคากุล และ ประเทืองศรี pdf
 2544
168   ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิล แปลงเพศในกระชังในแม่นํ้ามูล จ.อุบลราชธานี
  ศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์ pdf
 2544
169   ความต้องการโปรตีนของปลาแรดขนาดเล็ก
  สนธิพันธ์ ผาสุขดี, กาญจนรี พงษ์ฉวี, ดาราวรรณ สิทธาจารุวัฒน์ และ สุริยัน เสมา pdf
 2544
170   ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาเปคูแดง
  เจษฎา อิสเหาะ และ สุภาวดี โกยดุลย์ pdf
 2544
171   การศึกษาการสร้างกรดไขมัน EPA และ DHA ของ Shewanella putrefaciens เมื่อเลี้ยงในนํ้าที่ได้จากขั้นตอนการแยกนํ้ามันออกจากนํ้าของโรงงานผลิตนํ้ามันปลาทูน่า
  วิกรมนัส เอื้อวิทูทิช พงษ์เทพ วิไลพันธ์ วันชัย วรวัฒนเมธีกุล และ ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ pdf
 2544
172   การใช้ไคติน-ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในกุ้งกุลาดำ
  ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, นบชนก ธนพงศธร และ สุวลี จันทร์กระจ่าง pdf
 2544
173   กำ ลังผลิตของการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อคอนกรีตกลม
  สุบรรณ เสถียรจิตร pdf
 2544
174   การใช้หอยเชอร์รี่อบแห้งทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลาดุกบิ๊กอุย
  เทพรัตน์ อึ่งเศรษฐพันธ์, บัญชา ทองที, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ และสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย pdf
 2544
175   ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะพงแดง
  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, พิชญา ชัยนาค, ทวี จินดามัยกุล และ ชูศักดิ์ บริสุทธิ์ pdf
 2544
176   ผลของกวาวเครือต่อการเจริญเติบโตและระดับฮอร์โมนบางชนิดในปลาสลิด
  อรพินทร์ จินตสถาพร, อุทัยวรรณ คันโธ, ศรีน้อย ชุ่มคำ, ทัศนีย์ สุวรรณยอด, อรวรรณ สัตยาลัย และ พัฒนพงศ์ pdf
 2543
177   การใช้อาร์ทีเมียฟอกเปลือก อาร์ทีเมียแห้งชนิดแผ่น และตัวอ่อนอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ
  สุทิน สมบูรณ์ และ วิชิตเสมาชัย pdf
 2543
178   การเลี้ยงปลากรายในกระชังด้วยอาหารชนิดต่างๆ
  เดชา รอดระรัง และวัลลภ ปลั่งดี pdf
 2543
179   อายุการเก็บรักษาอาหารปลาสวยงาม
  อรพินท์ จินตสถาพร, ศรีน้อย ชุ่มคำ และ อรทัย ไตรวุฒานนท์ pdf
 2543
180   ผลของแอสตาแซนทินและวิตามินเอในการทำหน้าที่ชีวสารทางด้านโภชนาการของกุ้งกุลาดำ
  วราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัตน์, ไบรอัน ฮันเตอร์, เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต สมเกียรติ ปิยติรัตติวรกุล พอจำ อัญญ pdf
 2543

 
Page : [ 9 10 11 ]

Copyright © Fishfeed Technology Development Center