อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  

 


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

ที  ชื่อเรื่อง ปี
181   องค์ประกอบของกรดไขมันที่สะสมในแพลงก์ตอนพืชบางชนิด
  จินตนา สและน้อย, สุจินต์ ดีแท้, เฉลิมวิไล ชื่นศรี, รวีวรรณ สุวณิชย์ และ สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล pdf
 2543
182   การใช้อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิตและอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็งอนุบาลกุ้งกุลาดำระยะ โพสท์ลาร์วา (PL8-20)
  วิชิต เสมาชัย และ สุทิน สมบูรณ์ pdf
 2543
183   องค์ประกอบทางเคมีและระดับกรดอะมิโนในปลาดุกอุย(Clarias macrocephalus)
  อรพินท์ จินตสถาพร, อุทัย คันโธ, ยนต์ มุสิก, เสกสม อาตมางกูร และ อรทัย ไตรวุฒนนท์ pdf
 2542
184   ผลของแอสทาแซนทินต่อการเติบโตและการรอดตายของกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
  จินตนา ดาราฉาย, สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล และ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต pdf
 2542
185   ความต้องการโปรตีนของปลาเทโพวัยรุ่น
  ศุภรัตน์ จัตรจริยเวศน์, สมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์ และ สมศักดิ์ เจนศิริศักษ์ pdf
 2542
186   การศึกษารูปแบบของวิตามินซีที่ใช้ผสมในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv.& Val.)
  สุภฎา คีรีรัฐนิคม และ วุฒิพร พรหมขุนทอง pdf
 2542
187   เทคนิคการเพิ่มผลผลิตอาร์ทีเมียที่เลี้ยงด้วยรำ
  ธิดา เพชรมณี และ อดุลย์ กาเด๊ะ pdf
 2542
188   การอนุบาลลูกปลาสลิดในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน
  เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ สุขุม เร้าใจ และ สุทิน สมบูรณ์ pdf
 2542
189   ผลสของการใช้ Growth Hormone (GH) ต่อการเจริญเติบโตของปลาบึกในคอก
  เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน pdf
 2542
190   การเลี้ยงกุ้งกุลาดำวัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูปในอัตราความหนาแน่นแตกต่างกัน
  สุพิศ ทองรอด, ลัดดาวรรณ สุขเจริญ, อนันต์ ตันสุตะพานิช และธีรวัฒน์ จริตงาม pdf
 2542
191   การเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งกุลาดำวัยอ่อนที่เลี้ยงด้วอยอาหารสำเร็จรูปโดยใช้และไม่ใช้เครื่องกวนอาหาร
  สุพิศ ทองรอด, อนันต์ ตันสุตะพานิช, ธนัญช์ สังกรธนกิจ และธีรวัฒน์ จริตงาม pdf
 2542
192   การใช้ดักแด้ไหมบ้านทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารปลาดุกลูกผสม
  ทัศนีย์ คชสีห์, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, และส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2542
193   ผลของการใช้คลอเรลลาในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยไข่ตุ๋น
  ชาญเดช วังสะวิบูลย์, ธิดา เพชรมณี, ประจวบ หลำอุบล และ สถาพร ดิเรกบุษราคม pdf
 2542
194   การเลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ในบ่อดินเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์
  พิษณุ นาอนันต์, วิลาสินี คำชุม และ มานพ เห็นดิน pdf
 2541
195   ศึกษาการใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้เครื่องกวนอาหารอัตโนมัติ
  สุพิศ ทองรอด, อนันต์ ตันสุตะพานิช, ธนัญช์ สังกรธนกิจ และ ธีรวัตน์ จริตงาม pdf
 2541
196   การทดสอบอัตราประเมินการให้อาหารจมน้ำเปรียบเทียบกับการให้อาหารลอยน้ำและผลที่มีต่อสมรรถนะการผลิตของปลาดุกลูกผสม
  วิมล จันทรโรทัย และทวี วิพุทธานุมาศ pdf
 2541
197   ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกยักษ์ (Clarias gariepinus)
  พิจิตร พันธ์ศิริ, เกษม เชตะวัน, ทองยุ่ง ทองคลองไทร และ ประพัฒน์ศรี พันธ์ศิริ pdf
 2541
198   ผลของไขมันระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ การใช้ประโยชน์จากอาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของปลากดเหลืองขนาดปลานิ้ว
  วุฒิพร พรหมขุนทอง, ทัศนีย์ นบนอบ, เรวดี สัจจกุล และกิจการ ศุภมาตย์ pdf
 2541
199   ความหนาแน่นของไดอะตอม (Chaetoceros calcitrans) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของโรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ในห้องปฏิบัติการ
  สาธิต โกวิทวที, ชุลีพร เดือนแจ่ม และ วินัย ครุฑสมพลี pdf
 2540
200   อาหารที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลากดหลวงขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว
  ยงยุทธ ทักษิญ, นันทิยา อุ่นประเสริฐ, สมศรี งามวงศ์ชน และ ทัศนีย์ ภูพิพัฒน์ pdf
 2540

 
Page : [ 10 11 ]

Copyright © Fishfeed Technology Development Center