อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  

 


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

ที  ชื่อเรื่อง ปี
21   การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ด้วยอาหารสำเร็จรูป
  อาภรณ์ เทพพานิช, มนฑกานติ ท้ามติ้น และ สิริวรรณ หนูเช่ง pdf
 2554
22   การใช้ Schizochytrium limacinum (D. Honda & Yokochi, 1998) เสริมในอาหารเพื่ออนุบาลลูกปูและกุ้งขาวระนะวัยอ่อน.
  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, กอบศักดิ์ เกตุเหมือน, และ พัชรี ซุ่นสั้น pdf
 2554
23   ผลของการเสริมแร่ธาตุ ต่ออัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei).
  วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์ ชลอ ลิ้มสุวรรณ นิติ ชูเชิด อิสริยา วุฒิสิทธุ์ เกศินี หลายสุทธิสาร. pdf
 2554
24   การใช้สาคูสดร่วมกับอาหารเม็ดสาเร็จรูปเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ(Oreochromis niloticus Linn.) ขนาดกลาง.
  วรรณชัย พรหมเกิด. pdf
 2553
25   อัตราส่วนสูงสุดของคาร์โบไฮเดรตจากมันสำปะหลังในอาหารปลาสวาย
  ศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์, จุฑามาศ ชมภูนิช, สมปรารถ นวลแก้ว และ วรรณา ถวิลวรรณ์ pdf
 2553
26   การแทนที่โปรตีนปลาป่นด้วยขนำก่ไฮโดรไลซ์ป่นในอาหารปลากระพงขาว (Lates calcarifer Bloch,1790)
  จุฑารัตน์ คชเวช, ฉัตรนลิน แซ่เอี้ยว และ ชุติมา ตันติกิตติ pdf
 2553
27   การเลี้ยงปลาเลียหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไล่น่าในสัดส่วนที่ต่างกัน
  สุจรีน์ พรโสภิณ, ประสาน พรโสภิณ และสมพร กันธิยะวงค์ pdf
 2553
28   ผลของความถี่การให้อาหารในการอนุบาลปลาจาระเม็ดน้ำจืด(เปคูแดง)ในบ่อซีเมนต์.
  ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ชลธิชา แก่นจันทร์ และณัฐพล เซ่งหว่อง. pdf
 2553
29   การเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม Spirulina platensis แห้ง.
  สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ ศักดิ์ชัย ชูโชติ และปวีณา ทวีกิจการ. pdf
 2553
30   การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายยูกลีนา(Euglena sanguinea Ehrenberg)
  ขจรเกียรติ์ แซ่ตัน1 พัชรินทร์ พรมจันทร์ตา1 และ จงกล พรมยะ1 pdf
 2553
31   การอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis niloticus)โดยการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร(Andrographis paniculata)ด้วยกรรมวิธีการสกัดที่ต่างกัน.
  จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร ชงโค แซ่ตั้ง และละอองทิพย์ มัทธุรศ. pdf
 2553
32   อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และต้นทุนค่าอาหารของการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด
  วุฒชัย ออ่นเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, และ อำนาจ ศรีสุภาวดี pdf
 2552
33   ผลการใช้ถั่วอานม้า (Lupin angustifolius) แทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และการรอดตายของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
  บุญรัตน์ ประทุมชาติ, และ ณัฐพล แก้วละเอียด pdf
 2552
34   ผลของเอมไซม์ไฟเตสต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ฟอสฟอรัสและการเจริญเติบโตของปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides).
  สุพิศ ทองรอด, จีรรัตน์ เกื้อแก้ว และ Jacques Gabaudan pdf
 2552
35   คุณสมบัติของไคโตซานที่สกัดได้จากเปลือกกุ้งขาว
  สิริรัตน์ จงฤทธิพร, พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล, ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ และ รัดดาวัลย์ บุญแต่ง pdf
 2552
36   การทดแทนโปรตีนในปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นระดับต่างๆ ในอาหารกุ้งขาว(Litopenaea vannamei)
  อานัส แซะอาหลี, ชุติมา ตันติกิตติ และไพรัตน์ โสภโณดร pdf
 2552
37   ผลของเมลามีน (melamine) ต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในปลาดุกพันธุ์ผสม
  ปวีณา จันทร์เล็กม มะลิ บุญนรัตผลิน และวุฒิพร พรหมขุนทอง pdf
 2552
38   ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่า และสาหร่ายไก ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพเนิ้อ และการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus)
  จงกล พรมยะ, ขจรเกียรติ ศรีนวลสม และ ชนกันต์ จิตมนัส pdf
 2552
39   การศึกษาทดลองเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)และการนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพสีปลาทอง
  กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง และสุขุม เร้าใจ pdf
 2552
40   Substitution of Eri Silkworm (Philosamia ricini, Boisd) Hydrolysate for Fish Meal in Hybrid Catfish (Clarias macrocepharus x Clarias gariepinus) Diets
  Nattakan Pratumsri1, Prathak Tabthipwon1, Orapint Jintasataporn1 and Prapunsak Srisaphum pdf
 2552

 
Page : [ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]

Copyright © Fishfeed Technology Development Center