อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  

 


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

ที  ชื่อเรื่อง ปี
41   ผลของการเสริมสาหร่ายสีน้ำตาล (Ascophyllum nodosum) ในอาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata).
  ภุมรินทร์ เตาวโรดม สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล วีณา เคยพุดซา และวรินทร ชวศิริ. pdf
 2552
42   ผลของการใช้วัตถุดิบโปรตีนบางชนิดทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลาโมง (Pangasius bocourti).
  รัตนสุดา ไชยเชษฐ์. pdf
 2552
43   การเลี้ยงปลายอน (Pangasius macronema Bleeker) ในกระชังโดยใช้ความถี่ในการให้อาหารต่างกัน.
  ภาสกร แสนจันแดง. pdf
 2552
44   ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการให้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมี และแร่ธาตุในอาหารปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)
  วุฒิพร พรหมขุนทอง ปละ นัทท์ นันทพงก์ pdf
 2552
45   การแทนที่ปลาป่นด้วยผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ทดสอบด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nwmurus Cur.&Val.) :I การคัดเลืองกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองโดยการทดสอบการย่อยสลายโปรตีนด้วยเอมไซม์สกัด
  ปรเมษฐ์ มุสิการุณ, ชุติมา ตันติกิตติ, สุทธวัฒน์ เบญกุล, และ วิชัย วัฒนกุล pdf
 2551
46   การประเมินคุณค่าทางอาหารของอาหารสำเร็จรูปและสาหร่ายชนิดต่าง ๆ จำนวน 4 ชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina)
  มนทิกานต์ ท้ามติ้น pdf
 2551
47   Effects of mannan-oligosaccharide as feed supplement on growth, survival and disease resistance of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus) fry
  Chinnapat Samrongpan, Nontawith Areechon and Prapansak Srisapoome pdf
 2551
48   การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของปลากะพงขาว(Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงด้วยปลาสดและอาหารสำเร็จรูป
  พิเชต พลายเพชร* มนทกานติ ท้ามติ้น สิริพร ลือชัย ชัยกุล จีรรัตน์ เกื้อแก้ว เพ็ญศรี เมืองเยาว์ pdf
 2551
49   ปริมาณไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata LINK, 1807)
  ปณต กลิ่นเชิดชู, ศิริพร วุทธาคง และ สุพิศ ทองรอด pdf
 2551
50   โภชนาการอาหารเม็ดต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการนเนื้อปลาช่อนทะเล(Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)
  ทวี จินดามัยกุล pdf
 2551
51   ผลของความถี่ในการให้อาหาร เวลาในการให้อาหาร และชนิดของอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการใช้อาหารของปลาหมอไทย (Anabas testudineus)
  อัมพร สมบูรณ์มาก และบานชื่น เมืองแก้ว pdf
 2551
52   ผลของแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อใช้ในการเร่งสีปลาทอง (Carassius auratus).
  พรชัย อนุชาติ สุภฎา คีรีรัฐนิคม วุฒิพร พรหมขุนทอง และกิจการ ศุภมาตย์. pdf
 2551
53   การแทนที่ปลาป่นด้วยผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ทดสอบด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv. & Val. : II การทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง. (Mystus nemurus Cur.& Val.)
  ปรเมษฐ์ มุสิการุณ, ชุติมา ตันติกิตติ และ วิชัย วัฒนกุล pdf
 2551
54   ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญเติบโตของปลานิลเพศเมียในฤดูหนาว.
  เกรียงไกร สีตะพันธุ์ และสุธิดา โส๊ะบีน. pdf
 2551
55   ผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่มีปลาป่นระดับต่ำต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ.
  วุฒิพร พรหมขุนทอง อนุรักษ์ เขียวขจรเขต และกิจการ ศุภมาตย์. pdf
 2551
56   การศึกษาระดับแอสตาแซนทินที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสีของปลาหมอทะเล
  ทวี จินดทมัยกุล, พิชญา ชัยนาค และ จูอะดี พงศ์มณัรัตน์ pdf
 2550
57   พัฒนาการของเอนไซม์ย่อยอาหารในกุ้งกุลาดำวัยอ่อน Penaeus monodon Fabricius, 1798
  ยุทธนา เอียดน้อย, อรุณี อิงคากุล, อุทัยวรรณ โกวิทวที และสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ pdf
 2550
58   ผลของอาหารต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง
  วารินทร์ ธนาสมหวัง ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ และ ศิริภรณ์ โตะมี pdf
 2550
59   ผลการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารปลาดุกลูกผสม
  สุจิตรา สหัสนฤภัยพงษ์, อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล และ พรพรรณ พุ่มพวง pdf
 2550
60   การสึกษาระดับแอวตาแซนทินที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสีของปลาหมอทะเล
  ทวี จินดามัยกุล, พิชญา ชัยนาค, และ จูอะดี พงษ์มณีรัตน์ pdf
 2550

 
Page : [ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]

Copyright © Fishfeed Technology Development Center