อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  

 


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

ที  ชื่อเรื่อง ปี
61   ผลของการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารปลานิล
  สุจิตรา สหัสนฤภัยพงษ์, อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล, พรพรรณ พุ่มพวง และ นุชนรี ทองศรี pdf
 2550
62   การสำรวจคุณค่าโภชนะของอาหารปลาดุกลูกผสมอุยเทศที่เกษตรกรในจังหวัดเขตภาคกลางของประเทศไทยผลิตอาหารใช้เองในฟาร์ม
  นิจวัลย์ นะวาระ, อุทัย คันโธ, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และ อรพินท์ จินตสถาพร pdf
 2550
63   ชนิดและระดับของคาร์โบไฮเดรตที่เสริมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ.
  กรรณิกา ก๋าแก้ว เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ และประจวบ ฉายบุ. pdf
 2550
64   ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าสดต่อการเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการและคาร์โรทีนอยด์ของปลานิลแดง (Oreochromis sp.)
  จงกล พรมยะ, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ และ ขจรเกียรติ์ แซ่ตัน pdf
 2550
65   ผลของสารกันหืนอิทอคซิควิน (ethoxyquin) ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ pdf
 2550
66   ศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศที่ได้รับอาหารเคลือบด้วยไคโตซานระดับต่างๆ.
  มนต์สรวง ยางทอง แขวลี วิบูลย์กิจ และพิมาน เถาสมบัติ. pdf
 2550
67   คุณมสบัติของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่จำหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศ
  สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, มานพ กาญจนบุรางกูร, ปิยาภรณ์ สมสมัคร, นเรศ เชื้อสุวรรณ, ปฎิมา ชัยพิริยะศักดิ์ แล pdf
 2550
68   ผลของโปรไบโอติก (Lactobacillus spp.) ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
  วรรณพร ฮุ้ยสกุล1 ชลอ ลิ้มสุวรรณ นิติ ชูเชิด และ กัญญา ปัญญาชาติรักษ์ pdf
 2550
69   การศึกษาความต้องการโปรตีนในอาหารปลาดุกทะเล (Plotosus canius)
  บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ 1 มนทกานติ ท้ามติ้น 2 สุพิศ ทองรอด 2 สิริพร ลือชัย ชัยกุล pdf
 2550
70   การเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาหลด
  หทัยรัตน์ เสาวกูล1 และ สำเนาว์ เสาวกูล pdf
 2550
71   การศึกษาชนิดและปริมาณแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์ใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
  นรสิงห์ เพ็ญประไพ, มาโนช ขำเจริญ และ ชุตินุช สุจริต pdf
 2550
72   การใช้อาหารต่างชนิดกันต่อประสิทธิภาพของการแปลงเพศ การเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนในลูกปลานิล (Oreochromis niloticus , Linnaeus)
  เสถียรพงษ์ ขาวหิต, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, วราห์ เทพาหุดี และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2550
73   ระดับพลังงานรวมที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุกทะเล
  พิเชต พลายเพชร, มนทกานติ ท้ามติ้น, บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ และ สุพิศ ทองรอด pdf
 2550
74   การเสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารทดลองต่อการเจริญเติบโตในกบบูลฟร็อก
  เทพรัตน์ อี้งเศรษฐพันธ์ นิรุต หว้งชัย และ บัญชา ทองมี pdf
 2550
75   ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ
  วารินทร์ ธนาสมหวัง, สุทธิชัย ฤทธิธรรม และ สุพิศ ทองรอด pdf
 2549
76   การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับปลาบึกและปลานิลในบ่อดิน
  เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, และ อานุภาพ วรรณคนาพล pdf
 2549
77    ผลของเบทาอีนต่ออัตราการเจริญเติบโต กิจกรรมเอนไซม์ทางเดินอาหารและการสังเคราะห์โปรตีนของกุ้งกุลาดำระยะโพสท์ลาร์วา (P15-60)
  จริยา สนิทชน, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2549
78   การใช้หัวกุ้งป่นทดแทนปลาป่นในอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ(Oreochromis niloticus x O. mosambicus)
  นพวรรณ ฉิ้มสังข์ นิฟารีซา เจ๊ะเล๊าะ พรพิมล พิมลรัตน์ และชุติมา ตันติกิตติ pdf
 2549
79   ความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของกบนาระยะวัยอ่อน
  อนุวัติ อุปนันไชย, รัตนา อินทร์ศิริพงษ์ และ ธีระชัย พงศ์จรรยากุล pdf
 2549
80   การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูป
  สามารถ เดชสถิตย์, ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ และ สมศักดิ์ จิระวัทโธ pdf
 2549

 
Page : [ 4 5 6 7 8 9 10 11 ]

Copyright © Fishfeed Technology Development Center