อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัค

[English version]  

 


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

ที  ชื่อเรื่อง ปี
81   การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อน Plectropomus leopardus อายุ 25-50 วัน ด้วยอาร์ทีเมียเสริมอาหารสำเร็จรูป
  ธวัช ศรีวิระชัย, ชัชวาล วุฒิเมธี และ จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ pdf
 2549
82   ผลของปลาป่นคุณภาพต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลากระพงแดง
  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, พิชญา ชัยนาท, โกวิทย์ เก้าเอี้ยน และ ทวี จินดามัยกุล pdf
 2549
83    การเลี้ยงไส้เดือนแดง (Lumbricus rubella Hoffmeister ) โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเป็นอาหารของสัตว์น้ำ
  ดวงนภา หลีสกุล, อนุชิต ชินาจริยวงศ์ และ สถาพร ดิเรกบุษราคม pdf
 2549
84    การเปลี่ยนแปลงคาโรทีนอยด์ และสารพิษในวัตถุดิบพื้นบ้าน : ใบชา ใบหม่อน และ ใบมันสำปะหลัง
  บัณฑิต ยวงสร้อย, อรพินท์ จินตสถาพร, นนทวิทย์ อารีชนย์ และอรุณี อิงคากุล pdf
 2549
85   การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)
  นิตยา ยิ้มเจริญ, นนทวิทย์ อารีย์ชน, ชุมพล ศรีทอง และนิติ ชูเชิด pdf
 2549
86    ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์อาหารในปลาดุกลูกผสม
  ปุญมณี กาญจนวรกุล, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, อรพินท์ จินตสถาพร และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2549
87    ผลของเบทาอินต่อสมดุลออสโมซิส องค์ประกอบของเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ของกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodon)
  สุทิน สมบูรณ์ 1 อรพินท์ จินตสถาพร 1 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 1 และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์ 2 pdf
 2549
88   ผลของเบทาอีนต่ออัตราการเจริญเติบโตและการใช้โประโยชนะในอาหารของกุ้งกุลาดำ
  เกษฎา มณีรอด, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2549
89   ผลการเสริมไขมันในอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus (Forskal, 1775)
  โกวิทย์ เก้าเอี้ยน และ วุฒิ คุปตะวาทิน pdf
 2549
90   การสกัดฮอร์โมนโพรสตาแกลนดินจากแม่เพรียงทรายและผลของสารสกัดฮอร์โมนต่อการพัฒนาของไข่แม่กุ้งกุลาดำ
  เอกชัย ดวงใจ, อรพร หมื่นพล, และ เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ pdf
 2549
91   การเสริมกรดไขมันในการอนุบาลลูกหอยตลับ (Meretrix meretrix) วัยเกล็ด
  มนทกานติ ท้ามติ้น, สุพิศ ทองรอด, จินตนา นักระนาด และ ภูวนัย ชัยศรี pdf
 2549
92   การปนเปื้อนและการลดปริมาณแบคทีเรียจากไข่อาร์ทีเมีย
  เถลิงเกียรติ สมนึก , นนทวิทย์ อารีย์ชน, สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์ pdf
 2549
93   การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) จากระยะเวลลิเจอร์ถึงระยะลงพื้นด้วยอาหารมีชีวิตชนิดต่างๆ
  ปริญญา สุทธินนท์ และ สมพิศ แย้มเกษม pdf
 2549
94    การใช้เบต้ากลูแคนเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone)
  ฉัทชนัน ศิริไพศาล1 นนทวิทย์ อารีย์ชน1 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์1 และนิติ ชูเชิด2 pdf
 2549
95   ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า (Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 341 กรัม
  สามารถ เดชสถิตย์ และ ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ pdf
 2548
96   การอนุบาลลูกกุ้งกร้ามกรามด้วยไรแดงเสริมสารอาหารและอาร์ทีเมีย
  ธีรวัฒน์ สัมภวมานะ และจริภรณ์ มีศรี pdf
 2548
97   การใช้โปรตีนข้าวโพดทดแทนปลาป่นในการเลี้ยงกบนาในกระชัง
  ยงยุทธ ทักษิญ และ พิศมัย สมสืบ pdf
 2548
98   การเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินด้วยกากตะกอนจากการผลิตเบียร์
  วิทยา ตินนังวัฒนะ และ พิศมัย สมสืบ pdf
 2548
99    ประสิทธิภาพของปลานิล (Oreochromis niloticus) ในการบำบัดของเสียจากอาหารปลาช่อน (Channa striata)
  สุธาจรี เย็นมาก, อรพินท์ จินตสถาพร,และประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ pdf
 2548
100   ผลผลิตและคุณค่าทางโชนาการของโรติเฟอร์(Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วย Chlorella sp.และอาหารสมทบ
  วารินทร์ ธนาสมหวัง, สุทธิชัย ฤทธิธรรม และ สุพิศ ทองรอด pdf
 2548

 
Page : [ 5 6 7 8 9 10 11 ]

Copyright © Fishfeed Technology Development Center