อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  อาหารที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลากดหลวงขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว
 ผู้แต่ง  ยงยุทธ ทักษิญ, นันทิยา อุ่นประเสริฐ, สมศรี งามวงศ์ชน และ ทัศนีย์ ภูพิพัฒน์
 Article Title  Appropriate feed for the rearing ov Channel catish (Ictalurus punctatus) fingeling.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการขอวมหาวิทยาลัยเกษตราสตร์ ครั้งที่ 35 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 35th Kasetdart University Annual Conference : Fisheries
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตราสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2540
 หน้า  78 -86
 คำสำคัญ  ปลากดหลวง, การอนุบาลลูกปลา, อาหารสัตว์น้ำ
 Keyword  Channel catfish, Ictalurus punctatus, Rearig diets
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center