อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ
 ผู้แต่ง  มนฑกานติ ท้ามติ้น, สุพิศ ทองรอด, ชูชาติ ชัยรัตน์ และ มะลิ บุญยรัตผลิน
 Article Title  Optimum Dietary n-3 to n-6 Fatty acids Ratio for Abalone Growth (Haliotis asinina, linne)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 57 ฉบับที่ 6
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 57 No. 6
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  516-521
 คำสำคัญ  หอยเป๋าฮื้อ, อัตราส่วน n-3 : n-6
 Keyword  Abalone, Haliotis asinina, n-3:n-6 ratio
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center