อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารที่มีกาใเช้สารเสริม 3 ชนิดที่มีความเข้มข้น 2 ระดับ
 ผู้แต่ง  พิศมัย สมสืบ และ ยงยุทธ ทักษิญ
 Article Title  Cilture of Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii on Diets Supplemented with Three Type Feed Additive at Two Levels of Concentration..
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 57 ฉบับที่ 6
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 57 No. 6
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  523-535
 คำสำคัญ  กุ้งก้ามกราม, สารเสริม, อาหาร, การเลี้ยง
 Keyword  Macrobrachium rosenbergii, Freshwater prawn, Deits supplement, Feed additives, Diet, Culture
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center