อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การอนุบาลลูกปลาสลิดในกระชังเขวนลอยในบ่อดิน
 ผู้แต่ง  สุขุม เข้าใจ, เรืองวิชย์ ยุ้นพันธ์ และ สุทิน สมบูรณ์
 Article Title  Nursing of Snakeskin Gourami, Trichogaster pectoralis (Regan) Fingerling in Nylon Hapas Suspended in an Earthen Pond.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 58 ฉบับที่ 1
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 58 No. 1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  71-75
 คำสำคัญ  ปลาสลิด, การอนุบาล, กระชัง
 Keyword  Snakeskin Gourami, Trichogaster pectoralis, fingerling, Nylon hapas, Earthen pond
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center