อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงกบนาในกระชังด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่เสริมน้ำมันปลาระดับต่างๆ กัน
 ผู้แต่ง  ยงยุทธ ทักษิญ
 Article Title  Cage Culture Frog (Rana rugulosa Wiegmann) Fed on Diets with Varying Levels ot Top-dressed Fish oil.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 59 ฉบับที่ 2
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 59 No. 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  215-222
 คำสำคัญ  กบนา, การเลี้ยงกบในกระชัง, อาหารเม็ดสำเร็จรูป, น้ำมันปลา
 Keyword  Frog, Rana rugulosa, Cage culture, Commercially diets, Fish oil
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center