อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับปลาบึกและปลานิลในบ่อดิน
 ผู้แต่ง  เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, และ อานุภาพ วรรณคนาพล
 Article Title  The Polyculture for Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) with the Maekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) and Nile Tilapia (Oreochomis niloticus) In Earthen ponds.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 59 ฉบับที่ 2
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 59 No. 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  143-151
 คำสำคัญ  ปลาบึก, กุ้งก้ามกราม, ปลานิล, การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบรวม
 Keyword   Macrobrachium rosenbergii, Pangasianodon gigas, Oreochromis niloticus, Polyculture
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center