อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ความต้องการกรดอะมิโนอาร์จินีน และการเป็นปฏิปักษ์ของอาร์จินินและไลซีนต่อการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง (Mystus Nemurus Cuv,& Val.)
 ผู้แต่ง  ชุติมา ตันติกิตติ, อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล และ สุทิน สีสุข
 Article Title  Dietary Arginine Requirement and Arginine - Lysine Antagonism on Growth Performance of Yellow Mystus (Mystus nemurus Cuv.& Val.)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 58 ฉบับที่ 3
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 58 No. 3
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  223-233
 คำสำคัญ  ความต้องการกรดอะมิโนอาร์จินิน, การเป็นฏิบักษ์ของอาร์จีนินและไลซีน, ปลากดเหลือง
 Keyword  Dietary arginine requirements, arginine-lysine antagonism, Mystus nemurus
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center