อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ
 ผู้แต่ง  วารินทร์ ธนาสมหวัง, สุทธิชัย ฤทธิธรรม และ สุพิศ ทองรอด
 Article Title  Production and Nutrition of Rotifers (Brachionus plicatilis) Fed Chlorella spp. And Supplemented Feeds.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 59 ฉบับที่ 4
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 59 No. 4
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  310-322
 คำสำคัญ  โรติเฟอร์, ผลผลิต, คุณค่าทางโภชนาการ
 Keyword  Rotifers, Brachionus plicatilis, Chlorella, Nutrition
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center