อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของปลาป่นคุณภาพต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลากระพงแดง
 ผู้แต่ง  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, พิชญา ชัยนาท, โกวิทย์ เก้าเอี้ยน และ ทวี จินดามัยกุล
 Article Title  Effect of Different AQuality of Fish Meal on Growth Performances for Red Snapper (Lutjanus argentimaculatus, Forskal).
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 59 ฉบับที่ 5
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 59 No. 5
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  429-434
 คำสำคัญ  ปลาป่น, วัตถุดิบ, โปรตีน, ปลากระพงแดง
 Keyword  Fish meal, Ingredient, Protein, Red snapper, Lutjanus argentimaculatus
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center