อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การสึกษาระดับแอวตาแซนทินที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสีของปลาหมอทะเล
 ผู้แต่ง  ทวี จินดามัยกุล, พิชญา ชัยนาค, และ จูอะดี พงษ์มณีรัตน์
 Article Title  Study on the optimum level of astaxanthin to coloration changing of giant grouper, Epjnephelus lanceolatus.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 60 ฉบับที่ 1
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 60 No. 1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2550
 หน้า  35-42
 คำสำคัญ  สารสี แอสตาแซนทิน ปลาหมอทะเล
 Keyword  pigmentation, astaxanthin, giant grouper, Epinephelus lanceolatus
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center