อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของอาหารต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง
 ผู้แต่ง  วารินทร์ ธนาสมหวัง ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ และ ศิริภรณ์ โตะมี
 Article Title  Effects of feeds on the survival rate and growth of young blue swimming crap (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) reared in captive
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 60 ฉบับที่ 2
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 60 No. 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2550
 หน้า  109-121
 คำสำคัญ  ลูกปูม้า, อาหาร, อัตราการรอดตาย, การเจริญเติบโต
 Keyword  young blue awimming crab, Protunus pelagicus, feed, survival, growth
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center