อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของสารกันหืนอิทอคซิควิน (ethoxyquin) ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
 ผู้แต่ง  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
 Article Title  Effect of antioxidant (ethoxyquin) on growth and feed performance in black tiger shrimp (Penaeus monodon)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 60 ฉบับที่ 3
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 60 No. 3
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณื
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2550
 หน้า  205-214
 คำสำคัญ  สารกันหหืน, อิทอคซิควิน, ปลาป่น, กุ้งกุลาดำ
 Keyword  antioxidants, ethoxyquin, fishmeal, black tiger shrimp, Penaeus monodon
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center