อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การแทนที่ปลาป่นด้วยผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ทดสอบด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv. & Val. : II การทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง. (Mystus nemurus Cur.& Val.)
 ผู้แต่ง  ปรเมษฐ์ มุสิการุณ, ชุติมา ตันติกิตติ และ วิชัย วัฒนกุล
 Article Title  Replacement of fishmeal with soybean products selected by In-vitro digestibility in diets for yellow catfish (Mystus nemurus Cur.& Val.) : II Replacement of fishmeal in diets for Yellow catfish (Mystus nemurus Cur. & Val.)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 61 ฉบับที่ 5
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 61 No. 5
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2551
 หน้า  455-464
 คำสำคัญ  ปลากดเหลือง, ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง, การทดแทนโปรตีนจากปลาป่น
 Keyword  Mystus nemurus, soybean products, replacement of fishmeal protein
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center