อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  โภชนาการอาหารเม็ดต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการนเนื้อปลาช่อนทะเล(Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)
 ผู้แต่ง  ทวี จินดามัยกุล
 Article Title  Nutrition of pellet feed on growth and nutrition value in cobia (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) flesh.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 61 ฉบับที่ 6
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 61 No. 6
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2551
 หน้า  520-526
 คำสำคัญ  ปลาช่อนทะเล, อาหารเม็ด, การเจริญเติบโต, คุณค่าทางโภชนาการในเนื้อปลา
 Keyword  Cobia, Rachycentron canadum, Nutrition, Pellet feed, Growth, Nutrition value
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center