อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การแทนที่ปลาป่นด้วยผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ทดสอบด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nwmurus Cur.&Val.) :I การคัดเลืองกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองโดยการทดสอบการย่อยสลายโปรตีนด้วยเอมไซม์สกัด
 ผู้แต่ง  ปรเมษฐ์ มุสิการุณ, ชุติมา ตันติกิตติ, สุทธวัฒน์ เบญกุล, และ วิชัย วัฒนกุล
 Article Title  Replacement of fishmesl with soybean products selected by In-vitro digestibility in diet for Yellow catfish (Mystus nemurus Cuv. & Val.) : I Selection of soybean products using enzyme extract in Invitro digestibility.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 61 ฉบับที่ 1
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 61 No. 1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2551
 หน้า  68-72
 คำสำคัญ  ระดับกการย่อยสลายสโปรตีน, เอนไซม์โปรติเอส, ฟลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง, ปลากดเหลือง
 Keyword  In vitro protein digestibility, proteases, soybean products, Mystus nemurus
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center