อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การทดแทนโปรตีนในปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นระดับต่างๆ ในอาหารกุ้งขาว(Litopenaea vannamei)
 ผู้แต่ง  อานัส แซะอาหลี, ชุติมา ตันติกิตติ และไพรัตน์ โสภโณดร
 Article Title  The replacement of fish mesl with hemoglobin powder in practical diets for white shrimp (Litopenaeus vannamei).
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมงปีที่ 62 ฉบับที่ 2
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 62 No. 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  109-115
 คำสำคัญ  การแทนที่ปลาป่น, ฮีโมโกลบินป่น, กุ้งข้าว
 Keyword  Fishmesl replacement, haemoglobin powder, Litopenaeus vannamei
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center