อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และต้นทุนค่าอาหารของการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด
 ผู้แต่ง  วุฒชัย ออ่นเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, และ อำนาจ ศรีสุภาวดี
 Article Title  The growth rate , Survival rate and Feed cost of Milkfish (Chanos chanos, Forskal) Fly nursing with three different feeds.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมงปีที่ 62 ฉบับที่ 2
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 62 No. 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  153-158
 คำสำคัญ  ปลานวลจันทร์, การอนุบาล, อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, ต้นทุนค่าอาหาร
 Keyword  Chanos chanos, Nursing, growth, Survival rate, feed cost.
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center