อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลการใช้ถั่วอานม้า (Lupin angustifolius) แทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และการรอดตายของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
 ผู้แต่ง  บุญรัตน์ ประทุมชาติ, และ ณัฐพล แก้วละเอียด
 Article Title  Effect of the replacement of soybean meal with Lupin meal (Lupin angustifolius) in feed formulation on growth performance, feed conversion ratio and survival of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมงปีที่ 62 ฉบับที่ 3
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 62 No. 3
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  252-257
 คำสำคัญ  กุ้งขาว, ถั่วอานม้า, กากถั่วเหลือง,
 Keyword  Litopenaeus vannamei, Lupin angustifolius, Soybean meal
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center