อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการให้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมี และแร่ธาตุในอาหารปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)
 ผู้แต่ง  วุฒิพร พรหมขุนทอง ปละ นัทท์ นันทพงก์
 Article Title  Effect of dietary calcium and phosphorus on growth, feed efficiency, body composition and mineral of fingerling hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมงปีที่ 62 ฉบับที่ 4
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 62 No. 4
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  421-430
 คำสำคัญ  แคลเซียม ฟอสฟอรัส การใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัส ปลาดุกพันธ์ผสม
 Keyword  calcium phosphorus, phosphorus utilization, hybrid catfish
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center