อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของการใช้คลอเรลลาในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยไข่ตุ๋น
 ผู้แต่ง  ชาญเดช วังสะวิบูลย์, ธิดา เพชรมณี, ประจวบ หลำอุบล และ สถาพร ดิเรกบุษราคม
 Article Title  Effect of Chlorella in the Nursing of BlackTiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) Postlarvae Using Steamed egg.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37
 Source title  Proceedings of 37th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2542
 หน้า  159-166
 คำสำคัญ  กุ้งกุลาดำ, การอนุบาล, คลอเรลลา, ไข่ตุ๋น
 Keyword  Black tiger shrimp, Penaeus monodon, Steamed egg
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center