อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของเมลามีน (melamine) ต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในปลาดุกพันธุ์ผสม
 ผู้แต่ง  ปวีณา จันทร์เล็กม มะลิ บุญนรัตผลิน และวุฒิพร พรหมขุนทอง
 Article Title  Effect of melamine on growth performance, blood components and histological changes in hybrid catfish, Clarias macrocephalus x C. gariepinus)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 62 ฉบับที่ 4
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 62 No. 4
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  331-340
 คำสำคัญ  เมลามีน, องค์ประกอบเลือด, การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อ, ปลาดุกพันธุ์ผสม
 Keyword  melamine, blood compenents, histopathological changes, hybrid catfish
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center