อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของเอมไซม์ไฟเตสต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ฟอสฟอรัสและการเจริญเติบโตของปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides).
 ผู้แต่ง  สุพิศ ทองรอด, จีรรัตน์ เกื้อแก้ว และ Jacques Gabaudan
 Article Title  Effct of microbial phytase on phosphorus utilization anf growth performance of Orange-spotted grouper (Epinephelus coioides)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 62 ฉบับที่ 5
 Source title   Thai Fisheries Gazette Vol. 62 No. 5
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  438-449
 คำสำคัญ  ไฟเตส, ฟอสฟอรัส, ปลากะรังดอกแดง
 Keyword  Phytase, phosphorus, Orange-spotted grouper, Epinephelus coioides.
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center