อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่า และสาหร่ายไก ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพเนิ้อ และการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus)
 ผู้แต่ง  จงกล พรมยะ, ขจรเกียรติ ศรีนวลสม และ ชนกันต์ จิตมนัส
 Article Title  Effect of Spirulina platensis and Cladophora on growth performance, meat quality and immunity stimulating capacity of africa sharptooth catfish (Clarias gariepinus)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 62 ฉบับที่ 6
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 62 No. 6
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  511-518
 คำสำคัญ  ปลาดุกรัสเซีย, สาหร่ายสไปรูลิน่า, สาหร่ายไก, การเจริญเติบโต, ภูมิคุ้มกัน
 Keyword  Africa sharptooth catfish, Clarias gariepinus, Spirulina, Cladophora
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center