อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  คุณสมบัติของไคโตซานที่สกัดได้จากเปลือกกุ้งขาว
 ผู้แต่ง  สิริรัตน์ จงฤทธิพร, พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล, ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ และ รัดดาวัลย์ บุญแต่ง
 Article Title  The property of chitosan from whote shrimps shell (penaeus vannamai)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 62 ฉบับที่ 6
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 62 No. 6
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  519-524
 คำสำคัญ  คุณสมบัติ, ไคโตซาน, กุ้งขาว
 Keyword  property, chitosan, white shrimp, Penaeus vannamai
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center