อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การแทนที่โปรตีนปลาป่นด้วยขนำก่ไฮโดรไลซ์ป่นในอาหารปลากระพงขาว (Lates calcarifer Bloch,1790)
 ผู้แต่ง  จุฑารัตน์ คชเวช, ฉัตรนลิน แซ่เอี้ยว และ ชุติมา ตันติกิตติ
 Article Title  Replacement of fish meal protein with hydrolyzed feather mesl in diets for the Asian seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 63 ฉบับที่ 3
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 63 No. 3
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2553
 หน้า  230-237
 คำสำคัญ  ขนไก่ไฮโดรไลซ์ป่น, การแทนที่ปลาป่น, ปลาป่น, ปลากระพงขาว
 Keyword  Hydrolyzed feather meal, fishmeal, fishmesl replacement, Lates calcarifer
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center