อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  อัตราส่วนสูงสุดของคาร์โบไฮเดรตจากมันสำปะหลังในอาหารปลาสวาย
 ผู้แต่ง  ศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์, จุฑามาศ ชมภูนิช, สมปรารถ นวลแก้ว และ วรรณา ถวิลวรรณ์
 Article Title  the maximum carbohydrate from Cassava meal in Stripped catfish diet (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage, 1878).
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 63 ฉบัลที่ 4
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 63 No. 4
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2553
 หน้า  327-334
 คำสำคัญ  ปลาสวาย, คาร์โบไฮเดรตร, มันสำปะหลัง, อาหารปลาสวาย
 Keyword  Carbohydrate, cassava mesl, stripped catfish, Pangasianodon hypophthalmus
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center