อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ด้วยอาหารสำเร็จรูป
 ผู้แต่ง  อาภรณ์ เทพพานิช, มนฑกานติ ท้ามติ้น และ สิริวรรณ หนูเช่ง
 Article Title  Culture of Mud crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) using artificial diet.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปี่ที่ 64 ฉบับที่ 3
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 64 No. 3
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2554
 หน้า  210-221
 คำสำคัญ  ปูทะเล, อาหารสำเร็จรูป, การเจริญเติบโต
 Keyword  Mud crab, Scylla paramamosain Rstampador, 1949, Artificial diets, Growth rate
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center