อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงปลาเลียหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไล่น่าในสัดส่วนที่ต่างกัน
 ผู้แต่ง  สุจรีน์ พรโสภิณ, ประสาน พรโสภิณ และสมพร กันธิยะวงค์
 Article Title  Rearing of Stonelapping minnow, Garra cambodgiensis (Tirant. 1884) with different dietary Spirulina ratio.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 64 ฉบับที่ 3
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 64 No. 3
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2553
 หน้า  230-240
 คำสำคัญ  ปลาเลียหิน, การเลี้ยง, อาหารปลา, สไปรูไลน่า
 Keyword  Stonelapping Minnow, Garra cambogiensis (Tirant, 1884), Rearing, Diets, Spirulina
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center