อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้ Schizochytrium limacinum (D. Honda & Yokochi, 1998) เสริมในอาหารเพื่ออนุบาลลูกปูและกุ้งขาวระนะวัยอ่อน.
 ผู้แต่ง  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, กอบศักดิ์ เกตุเหมือน, และ พัชรี ซุ่นสั้น
 Article Title  Use of Schizochytrium limacium (D. Honda & Yokochi, 1998) in addition to frist-feeding of marine crab and white shrimp larvae.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 64 ฉบับที่ 2
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 64 No. 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2554
 หน้า  104-111
 คำสำคัญ  อาหารเสริม, ลูกปู, กุ้งขาววัยอ่อน, Schizochytrium limacinum
 Keyword  Schizochytrium limacinum, addition feed, marine crab larvae, white shrimp larvae
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center