อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะพงขาวที่มีเครื่องในปลาทูน่าป่นร่วมกับกากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น.
 ผู้แต่ง  ชุติมา ตันติกิตติ, สร้อยแก้ว เอียงอุบล และมณี ศรีชะนันท์
 Article Title  Optimal dietary protein level for Asian seabass (Lates calcarifer Bloch) Using tuna viscera meal and detatted soybean meal substituted for fishmesl.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 64 ฉบับที่ 4
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 64 No. 4
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2554
 หน้า  350-361
 คำสำคัญ  ปลาป่น, เครี่องในปลาทูน่าป่น, กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน, ระดับโปรตีน, ปลากะพงขาว
 Keyword  fishmeal, tuna viscera meal, defatted soybean meal, protein level, Asian seabass, Lates calcarifer
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center