อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  อัรารอดและการเจริญเติบโตลูกปลากระพงขาวโดยใช้อาร์ทีเมียตัวโตที่เสริมด้วยสไปรูไลน่า
 ผู้แต่ง  ปิยาลัย เหมทานนท์, โชติ เขียนด้วง และ อิทธิกร เหมทานนท์
 Article Title  Survival and growth rate of seabass (Lates calcarifer) using brine shrimp adult enriched with Spirulina platensis.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 17/2547
 Source title  Techenical paper No. 17/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลากระพงขาว, อัตรารอด, การเจริญเติบโต, อาร์ทีเมียตัวโต
 Keyword  Seabass, Lates calcarifer, Survival, Growth rate, Brine shrimp adult, Spirulina platensis
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center