อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบการอนุบาลปลากระพงขาวอายุ 15-28 วัน ด้วยอาหาร 3 ชนิด
 ผู้แต่ง  กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ, กาฐจนา เตี๋ยวซี และ ผุสดี จันทร์เมือง
 Article Title  Comparision on nursing of 15-28 days seabass larvae (Lates calcarifer) with 3 different feeds.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 39/2547
 Source title  Technical paper No.39/2547
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลากระพงขาว การอนุบาล
 Keyword  Seabass larvae, Lates calcarifer, Nursing
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center