อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การศึกษาอาหาร 4 ชนิดที่มีผลต่อการวางไข่ของแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De. Man)
 ผู้แต่ง  ชัยรัตน์ พุ่มช่วย และ สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
 Article Title  Effects of four natural foods on spaning of banana shrimps. (Penaeus merguiensis De Man)
 ชื่อเอกสาร  เอกสารสิชาการฉบับที่ 2/2545
 Source title  Technical paper No. 2/2002
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
 สถานที่พิมพ์  กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2545
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  กุ้งแชบ๊วย, อาหารแม่กุ้ง
 Keyword  Banana shrimp, Penaeus merguiensis, Foods on spaning
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center