อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของการใช้สไปรูไลนา (Spirulina platensis) ในการอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) ระยะโพสท์ลาร์วา (พี10-พี20)
 ผู้แต่ง  ปิยาลัย เหมทานนท์, มณีย์ กรรณรงค์, ศุภรา ตรีเภรี และอิทธิกร เหมทานนท์
 Article Title  Effect of using spirulina platensis forr nursing post larva (P10-P20) of banana shrimp (Penaeus merguiensis)
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 43/2547
 Source title  Technical paper No 43/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  กุ้งแชบ๊วย, สไปรูลน่า, การอนุบาล
 Keyword  Penaeus merguinsis, Banana shrimp, Spirulina platensis, Nursing post larva
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center