อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง Epinephelus coioides (Bloch and Schneider) ด้วยไรน้ำกร่อย Diaphanosoma sp. และ อาร์ทีเมีย Artemia sp.
 ผู้แต่ง  อาภรณ์ เทพพานิช, วราภรณ์ แก้วไทย และ สำรวย ชุมวรฐายี
 Article Title  Comparison on larval rearing of estuarine grouper, Ephinephelus coioides (Bloch and Schneider), fed with Diaphanosoma sp and Artemia sp.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 18/2547
 Source title  Technecal paper No. 18/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลากะรังดอกแดง, ไรน้ำกร่อย, อาร์ทีเมีย
 Keyword  Epinephelus coioides, Diaphanosoma, Artemia
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center