อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ
 ผู้แต่ง  มนทกานติ ท้ามติ้น, สพิศ ทองรอด, ชูชาติ ชัยรัตน์ และ มะลิ บุญรัตนผลิน
 Article Title  Optimum dietary n-3 to n-6 fatty acid ratio for abalone growth. (Haliotis asinina, Linne)
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 50/2547
 Source title  Technical paper No. 50/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  2004
 คำสำคัญ  หอยเป๋าฮื้อ, กรดไขมัน, โอเมก้า 3, โอเมก้า 6
 Keyword  Haliotis asinina, Fatty acid, n-3, n-6
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center