อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ความต้องการโปรตีนของปลาเทพา
 ผู้แต่ง  ยงยุทธ อุนากรสวัสดิ์, ศุภรัตน์ ฉัตรจิรยเวศน์ และ อุทัยวรรณ สิงห์ไสว
 Article Title  Protein requirement of Chao-Phya giant catfish. Pangasius sanitwongsei Smith. 1931
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 87/2547
 Source title  Technical paper No. 87/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลาเทพา, ความต้องการโปรตีน
 Keyword  Chao-Phya Giant catfish, Pangasius sanitwongsei, Protein requirement
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center