อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การอนุบาลลูกปลากดแก้วด้วยอาหารต่างชนิดกัน 5 ชนิด
 ผู้แต่ง  ยงยุทธ ทักษิญ และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์
 Article Title  Nursing of red-tail mystus, Mystus wyckioides (Chaux and Fang) with 5 different feeds.
 ชื่อเอกสาร  เอกสาเผยแพร่ฉบับที่ 1/2547
 Source title  Extension paper No. 1/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์
 สถานที่พิมพ์  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
 ปีพิมพ์  
 หน้า  
 คำสำคัญ  ปลากดแก้ว, การอนุบาล, อาหาร
 Keyword  Red-tail mystus, Mystus wyckioides, Nursing, feed, diet
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center